Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 568 of /home/mekarta/public_html/includes/menu.inc).

Όροι Κλήρωσης

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ «ΜΕ ΚΑΡΤΑ»

 • 1/. Συμμετοχή στην κλήρωση για τρεις οικογενειακές κάρτες «ΜΕ ΚΑΡΤΑ»
 • 2/. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες καθώς και οι πάσης φύσεως εργαζόμενοι, με οιαδήποτε σχέση εργασίας, της εταιρείας «MPDCLUB A.E.».
 • 3/. Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι κάτω των 18 ετών, πρέπει ο κηδεμόνας να αποστείλει στην έδρα της εταιρίας «MPDCLUB A.E.» (Λεωφ. Συγγρού αρ. 106, ΤΚ 11741) την έγγραφη συγκατάθεσή του για τη συμμετοχή στην κλήρωση. Έγκυρες θεωρούνται οι δηλώσεις συμμετοχής όπου έχουν συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία που αναζητούνται από τους συλλέγοντες αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής του τηλεοπτικού προγράμματος «ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ».
 • 4/. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν (τρεις) 3 νικητές και (ένας) 1 επιπλέον επιλαχόν.
 • 5/. Θα πραγματοποιείται (μία) 1 κλήρωση μετά από κάθε προγραμματισμένη εκπομπή του τηλεοπτικού προγράμματος «ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» στα κεντρικά γραφεία της «MPDCLUB A.E.» παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής. Εξαιρούνται οι επαναληπτικές εκπομπές του τηλεοπτικού προγράμματος.
 • 6/. Οι νικητές / νικήτριες της κλήρωσης θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της «ΜPDCLUB A.E.» τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την εκπομπή του τηλεοπτικού προγράμματος και σε κάθε περίπτωση θα ειδοποιούνται τηλεφωνικώς αρμοδίως από την εταιρία «MPDCLUB A.E.» μέσα σε χρονικό διάστημα (πέντε) 5 εργάσιμων ημερών στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχουν γνωστοποιήσει. Εξαιρούνται από την τήρηση των προθεσμιών οι κληρώσεις μετά την εκπομπή του τηλεοπτικού προγράμματος την 24η.12.2013 και 31η.12.2013.
 • 7/. Τα δώρα θα παραλαμβάνονται από την έδρα της εταιρίας με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του νικητή. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν επιθυμεί να τα παραλάβει από την έδρα της εταιρίας, θα αποστέλλονται καθ’ υπόδειξην του, επιβαρυνόμενος τα έξοδα αποστολής.
 • 8/.Αν οποιοσδήποτε νικητής / νικήτρια δεν μπορέσει να βρεθεί στα στοιχεία επικοινωνίας, που έχει γνωστοποιήσει για την συμμετοχή του στην κλήρωση, αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του εντός 15 ημερών κατόπιν της ειδοποίησής τους από την «MPDCLUB A.E.», τότε η «MPDCLUB A.E.» απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή και το δώρο του θα κερδίσει ο πρώτος επιλαχών.
 • 9/. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος και των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΜΕ ΚΑΡΤΑ», όπως είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.mekarta.gr . Ο χρήστης με τη συμμετοχή του στην κλήρωση, παρέχει στη «MPDCLUB A.E.» την ανέκκλητη συναίνεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του εν λόγω διαγωνισμού, καθώς και αναγνωρίζει αποδέχεται και συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων του, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
 • 10/. Η «MPDCLUB A.E.» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και τα δώρα, να αναβάλλει ή και να ματαιώσει την κλήρωση, χωρίς προειδοποίηση. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κλήρωση, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας της «MPDCLUB A.E.» (213-0250067-71).
 • 11/. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η «MPDCLUB A.E.» για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων της κλήρωσης. Επίσης η «MPDCLUB A.E.» δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
 • 12/. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν δύνανται να εξαργυρωθούν σε χρήμα ούτε να ανταλλαγούν με άλλα. Φόροι, τέλη ή έξοδα που σχετίζονται με τη χορήγηση των δώρων βαρύνουν το νικητή Η «MPDCLUB A.E.» διατηρεί το δικαίωμα προβολής των νικητών (όνομα, τόπο κατοικίας) στα ΜΜΕ και τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης.
 • 13/. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, στις…………… ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειας των κληρώσεων, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες, η τοιαύτη δε ενέργεια εξομοιούται με απόσυρση. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της «MPDCLUB A.E.», ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.
  (Ν. 2472/97, Κανονιστική πράξη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1/1999). Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η ανώνυμη εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «MPDCLUB A.E.», διεύθυνση Λ. Συγγρού αρ. 106 στην Αθήνα, τηλ. 2130250067, fax.2130250073 Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την «MPDCLUB A.E.» είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η «MPDCLUB A.E.» δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες ή για στατιστικούς λόγους. Η «MPDCLUB A.E.» δικαιούται επίσης (εφόσον δεν έχει λάβει ειδική αντίθετη εντολή από τους συμμετέχοντες) να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων με τις οποίες η «MPDCLUB A.E.» έχει συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 και του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, όπως ισχύει για την προστασία προσωπικών δεδομένων.