Όροι

Η εταιρία «MPD CLUB A.E.» είναι μία εταιρία, η οποία μέσω της κάρτας «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» παρέχει στα μέλη του προγράμματος προνόμια, ωφελήματα, κίνητρα και ειδικές παροχές σε συμβεβλημένες, σε διάφορους τομείς, επιχειρήσεις παροχής αγαθών και υπηρεσιών (ενδεικτικά στο χώρο της γαστρονομίας, του εμπορίου, της διασκέδασης, πώλησης προϊόντων, παροχής υπηρεσιών κλπ). Η χρήση και η παραλαβή της κάρτας «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» συνιστούν αμάχητο τεκμήριο ότι το μέλος και κάτοχος της κάρτας γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους και αποδέχεται ότι αυτοί ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του μέλους του προγράμματος «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα».

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

 • 1.1. Ως Μέλος του «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» (δικαιούχος της ειδικής κάρτας) μπορεί να γίνει δεκτό οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κάθε αίτηση για εγγραφή Μέλους στο «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα». Εφόσον η αίτηση υποψήφιου Μέλους για εγγραφή του στο «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» γίνει δεκτή από την Εταιρία, η εγγραφή του Μέλους θα θεωρείται ότι συντελέσθηκε κατά την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας. Η έκδοση της κάρτας θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την παραλαβή της αίτησης. Η ημερομηνία αυτή θα αποκαλείται στο εξής «ημερομηνία έναρξης». Στην κάρτα θα αναγράφεται και η ημερομηνία λήξης, η οποία θα είναι ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης. Με το πέρας του έτους, η κάρτα θα πρέπει να ανανεωθεί, αφού δεν θα έχει πια καμία ισχύ. Ο αιτών θα καθίσταται Μέλος και θα δικαιούται τις ειδικές παροχές και προνόμια εφόσον λάβει από τη Εταιρία την κάρτα με τα στοιχεία του ως Μέλος του «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα».
 • 1.2. Η Εταιρία δικαιούται να προβαίνει σε τηλεφωνική ή, με οιονδήποτε τρόπο, προσωπική επικοινωνία με τους αιτούντες/κατόχους προς επαλήθευση των ατομικών τους στοιχείων.

2. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

 • 2.1. Η ιδιότητα του Μέλους του προγράμματος «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» και κάθε εν γένει δικαίωμα που απορρέει από αυτήν είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο.
 • 2.2. Υποχρέωση του Μέλους/κατόχου, για να απολαύσει τα προνόμια/κίνητρα/ωφελήματα/ειδικές παροχές του προγράμματος «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα», όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Εταιρίας και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων, είναι η επίδειξη/χρήση της προσωπικής κάρτας Μέλους του «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» πριν από την παροχή του αγαθού ή της υπηρεσίας και την πληρωμή του λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι η σύμβαση με την επιχείρηση δεν έχει διακοπεί, η κάρτα είναι εν ισχύ και δεν έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο η χρήση της. Σε αντίθετη περίπτωση, η συνεργαζόμενη επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραχώρηση του προνομίου/ωφελήματος/ειδικής παροχής. Το Μέλος υποχρεούται επίσης να παραδίδει την κάρτα κατά την πληρωμή του λογαριασμού, μετά την ολοκλήρωση της οποίας η κάρτα θα επιστρέφεται στο Μέλος.
 • 2.3. Το Μέλος υποχρεούται να ακολουθεί τους συνήθεις κανόνες λειτουργίας κάθε χώρου καθώς και τις οριζόμενες από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις προϋποθέσεις κρατήσεων, τήρησης ωραρίων, παροχής υπηρεσιών κ.λπ.

3. ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

 • 3.1. Εφόσον έχει επαρκώς συμπληρωθεί η αίτηση εγγραφής Μέλους και έχει καταβληθεί το οριζόμενο από τη Εταιρία ποσόν, όπως αυτό αναλύεται στον όρο 4 (εφεξής αντάλλαγμα δικαιώματος συμμετοχής), παραχωρείται στο Μέλος η χρήση μιας κάρτας Μέλους που θα του παρέχει τα δικαιώματα και προνόμια/ωφελήματα/ειδικές παροχές, τα οποία θα ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα.
 • 3.2. Η κάρτα Μέλους «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» θα αποστέλλεται στη δηλωθείσα διεύθυνση μέσω ταχυμεταφοράς και θα παραδίδεται στο Μέλος, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης καταβολής του ανταλλάγματος του δικαιώματος συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΜΕΚΑΡΤΑ», είτε με πιστωτική κάρτα, είτε με κατάθεση στον υπ’ αριθμ. 149.00.2320007319 ALPHA BANK τραπεζικό λογαριασμό ή με αντικαταβολή κατά την παραλαβή της κάρτας μέλους ή με πάγια εντολή πιστωτικής κάρτας, με την εκδότρια εταιρία της οποίας συνεργάζεται η «MPD CLUB A.E.». Το Μέλος θα υπογράφει το σχετικό έγγραφο παραλαβής.
 • 3.3. Η κάρτα Μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική και ως εκ τούτου ο κάτοχος-Μέλος, με την εμφάνισή της, δεν μπορεί να προβεί σε εμπορικές ή χρηματικές συναλλαγές. Ο κάτοχος-Μέλος του «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» δικαιούται να απολαύσει τα προνόμια/ωφελήματα/κίνητρα/ειδικές παροχές, όπως αυτά θα συμφωνούνται μεταξύ της Εταιρίας και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων και θα γνωστοποιούνται σ’ αυτόν εγκαίρως από τη Εταιρία μέσω της ιστοσελίδας www.mekarta.gr. Η εξόφληση του λογαριασμού στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορεί να γίνει με μετρητά ή με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα, με την οποία συνεργάζεται η επιχείρηση ή με οιοδήποτε άλλο τρόπο εξόφλησης αποδέχεται η επιχείρηση, εκτός αντίθετης συμφωνίας του Μέλους με την εκάστοτε συνεργαζόμενη επιχείρηση. Σε περίπτωση όμως μελλοντικής συνεργασίας της Εταιρίας με συγκεκριμένο/α πιστωτικό/ά ίδρυμα/ιδρύματα, τα προνόμια θα παρέχονται, εφόσον η πληρωμή του λογαριασμού πραγματοποιείται με μετρητά ή με τις αντίστοιχες πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες που αυτά διαθέτουν στην αγορά. Σε καμία περίπτωση η κάρτα Μέλους «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» και οι παρεχόμενες προσφορές και προνόμια/ωφελήματα/ειδικές παροχές δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων.
 • 3.4. Η αρχική διάρκεια της κάρτας προσδιορίζεται αποκλειστικά από την Εταιρία και είναι ενός (1) έτους, δυνάμενη να ανανεωθεί. Το Μέλος έχει δικαίωμα ανανέωσης της κάρτας χωρίς περιορισμό και κάθε φορά για όσο χρονικό διάστημα ορίζει η Εταιρία.
 • 3.5. Κάθε κάρτα είναι και παραμένει ιδιοκτησία της Εταιρίας και ο κάτοχος-Μέλος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτησή της. Απαγορεύεται αυστηρά στο Μέλος να δανείζει ή να παραχωρεί τη χρήση της κάρτας Μέλους σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
 • 3.6. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, το Μέλος υποβάλλει νέα αίτηση και εκδίδεται νέα κάρτα με διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής απωλεσθείσας κάρτας, επιβαρυνόμενο το Μέλος με τα έξοδα αποστολής της. Παράλληλα το Μέλος υποχρεούται να δηλώσει και τον αριθμό της παλαιάς κάρτας, ώστε να ακυρωθεί. Σε περίπτωση φθοράς/καταστροφής της κάρτας, τότε θα αντικαθίσταται χωρίς επιβάρυνση, εφόσον επιστραφεί στην «MPD CLUB Α.Ε.» η φθαρμένη/κατεστραμένη κάρτα.
 • 3.7. Το Μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της κάρτας Μέλους εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της, στέλνοντας σχετική επιστολή με συνημμένη την κάρτα Μέλους στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρίας «MPD CLUB Α.Ε.». Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία θα επιστρέφει στο πρώην Μέλος το αντάλλαγμα του δικαιώματος συμμετοχής, κατόπιν συνεννόησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση ακύρωσης της κάρτας το αντάλλαγμα του δικαιώματος συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ - ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

 • 4.1. Προϋπόθεση για την παραλαβή της κάρτας Μέλους είναι η καταβολή από το Μέλος του καθοριζόμενου από τη Εταιρία ανταλλάγματος για την παροχή των υπηρεσιών της και την απόκτηση του δικαιώματος συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» για το χρονικό διάστημα ισχύος της κάρτας, το οποίο ποσόν ανέρχεται σήμερα σε 120 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εξόδων αποστολής της κάρτας και τυχόν εξόδων αντικαταβολής). Η καταβολή του ανωτέρω ποσού από το Μέλος γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 3.2.
 • 4.2. Για την ανανέωση διάρκειας ισχύος της κάρτας Μέλους, το Μέλος θα καταβάλει στη Εταιρία εκ νέου αντάλλαγμα για το δικαίωμα συμμετοχής και ανανέωσης της κάρτας «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» που καθορίζονται από τη Εταιρία. Η καταβολή του ποσού αυτού γίνεται με τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω, στον όρο 3.2. Η υποχρέωση της καταβολής ποσού για την εκ νέου απόκτηση δικαιώματος συμμετοχής και ανανέωσης της κάρτας Μέλους δεν εξαρτάται από τη συχνότητα της χρήσης ή μη των προνομίων που παρέχονται με την κάρτα Μέλους. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αυξάνει το αντάλλαγμα για το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα», κατά την ανανέωση της κάρτας Μέλους, ενημερώνοντας σχετικά τα Μέλη μέσω της ιστοσελίδας www.mekarta.gr.
 • 4.3. Το ποσόν για την απόκτηση του δικαιώματος συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» καλύπτει τα διαχειριστικά έξοδα εγγραφής του Μέλους, τα έξοδα έκδοσης κάρτας Μέλους, τα έξοδα αποστολής, αντικαταβολής, τα γενικά έξοδα λειτουργίας του προγράμματος «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» και το ΦΠΑ. Για το λόγο αυτόν, σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται από τη Εταιρία, ούτε συμψηφίζεται με τυχόν αξιώσεις του Μέλους.

5. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Κατά τη λήξη της οριζόμενης διάρκειας συμμετοχής του Μέλους στο πρόγραμμα «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» και ισχύος της κάρτας Μέλους (1 έτος), εφόσον το Μέλος επιθυμεί να παρατείνει τη συμμετοχή του στο «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» για περαιτέρω χρονικό διάστημα, πρέπει να ανανεώσει την εγγραφή του, πριν από την αναφερόμενη στην κάρτα Μέλους ημερομηνία λήξης της διάρκειάς της, καταβάλλοντας εκ νέου το αντάλλαγμα για το δικαίωμα συμμετοχής για το χρονικό διάστημα ανανέωσης της εγγραφής του. Ο τρόπος υποβολής της αίτησης ανανέωσης θα ανακοινωθεί στα Μέλη μέσω της ιστοσελίδας www.mekarta.gr.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ MPD CLUB Α.Ε.

Το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι

 • (α) Η Εταιρία έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει ή αντικαταστήσει μέρος των προνομίων/ωφελημάτων/ειδικών παροχών με άλλα ή και να διακόψει οποτεδήποτε την παρούσα, έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.mekarta.gr. Σε περίπτωση που μια τέτοια τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση λάβει χώρα, το Μέλος δεν αποκτά για το λόγο αυτόν κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Εταιρίας ή των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων.
 • (β) Η Εταιρία έχει μεν συνάψει συμβάσεις με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την ορθότητα ή την πληρότητα των οποιωνδήποτε πληροφοριών που αφορούν τα προνόμια/ωφελήματα/κίνητρα/ειδικές παροχές και εκπτώσεις που προσφέρονται από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και για τις περιγραφές των αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται από αυτές, οι οποίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.mekarta.gr ή/και περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό σχετικό με την εταιρία «MPD CLUB Α.Ε.» ή το πρόγραμμα «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» (κάρτα «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα»). Όλες οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή βασίζονται σε πληροφορίες που δίδονται από αυτές και οι οποίες θα είναι πλήρως υπεύθυνες για τις πληροφορίες αυτές. 
  Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε τυχόν πλημμέλεια ή οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο, Μέλος ή τρίτο ή σε οποιαδήποτε περιουσία που προκύπτει στο σύνολό της ή μερικώς, άμεσα ή έμμεσα, από την παραλαβή, αποδοχή, κατοχή, χρήση ή εσφαλμένη χρήση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας από τα παρεχόμενα από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις υπηρεσίες ή προϊόντα.
 • (γ) Η ενημέρωση προς τα Μέλη του «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» για τις παροχές/προνόμια/ωφελήματα/κίνητρα, τους χώρους των συνεργαζομένων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και για τον χρόνο που ισχύουν τα ανωτέρω θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο (ειδική σηματοδότηση σε τυχόν προωθητικό υλικό, εκπτωτικό κατάλογο που τυχόν θα διανέμεται, κ.λ.π.) και σε κάθε περίπτωση μέσω της ιστοσελίδας www.mekarta.gr. Με τον ίδιο τρόπο γνωστοποιείται στα Μέλη-κατόχους της κάρτας «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» η τυχόν διακοπή της συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» κάποιας επιχείρησης ή η προσθήκη νέας. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για το χρόνο παραμονής οποιαδήποτε επιχείρησης στο πρόγραμμα.
 • (δ) Η Εταιρία δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ή παραστάσεις, δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις αναφορικά με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που δυνατόν να αγοραστούν ή να χρησιμοποιηθούν από οποιαδήποτε συνεργαζόμενη επιχείρηση. 
 • (ε) Η παροχή οποιουδήποτε προνομίου/ωφελήματος/ειδικής παροχής/κινήτρου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της συγκεκριμένης, κάθε φορά, επιχείρησης.
 • (στ) Οι κάτοχοι καρτών θα πρέπει να υποβάλλουν οποιαδήποτε παράπονα που μπορεί να έχουν σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες στην επιχείρηση που παρέχει τα σχετικά αγαθά ή τις σχετικές υπηρεσίες.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι

 • (α) Η εγγραφή και η συμμετοχή του Μέλους στο πρόγραμμα «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποιεί το Μέλος κατά την εγγραφή ή και κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο πρόγραμμα, το οποίο αρχείο θα τηρείται από την Εταιρία «MPD CLUB A.E.» και τη/τις συνεργαζόμενη/ες εταιρεία/ες για το σκοπό της διαχείρισης του πελατολογίου της, της προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της και της υποστήριξης, της προώθησης, της εκτέλεσης και της λειτουργίας του προγράμματος «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα». Για το λόγο αυτόν, η υποβολή της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης και η παραλαβή της κάρτας Μέλους συνιστούν αμάχητο τεκμήριο γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας και συνεπάγονται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε Μέλους προς τη «MPD CLUB Α.Ε.»
  και τη/τις συνεργαζόμενη/ες εταιρεία/ες, προκειμένου να καταχωρήσουν τα προσωπικά του στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι αιτούντες την εγγραφή τους στο πρόγραμμα «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» με την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη λειτουργίας του προγράμματος «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» και για την με οποιονδήποτε τρόπο μελλοντική επικοινωνία μαζί τους.
 • (β) Σε κάθε περίπτωση το Μέλος-κάτοχος της κάρτας «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» διατηρεί τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων βάσει των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997.
 • (γ) Η Εταιρία δικαιούται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία του Μέλους για την αποστολή σε αυτό ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού από το πρόγραμμα «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» και την εταιρία «MPD CLUB Α.Ε.», εφόσον το Μέλος έχει συναινέσει γι’ αυτό στην αίτηση συμμετοχής του. Κάθε Μέλος μπορεί να απευθύνει εγγράφως στη Εταιρία και να ασκήσει τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων για μεταβολή/διαγραφή των ανωτέρω στοιχείων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περί προστασίας προσωπικών δεδομένων νομοθεσία.

8. ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 • 8.1. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταργήσει οποτεδήποτε το πρόγραμμα «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών μέσω της ιστοσελίδας www.mekarta.gr.
 • 8.2. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στο Μέλος με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο επιλέγεται και σε κάθε περίπτωση, με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα www.mekarta.gr.
 • 8.3. Αν για οποιονδήποτε λόγο η Εταιρία τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων της παρούσας και του προγράμματος «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» ή παύσει και καταργήσει το πρόγραμμα «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» και/ή την έκδοση και χρήση της κάρτας «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα», το Μέλος ουδεμία απαίτηση για αποζημίωση ή άλλη αξίωση έχει ή και διατηρεί κατά της Εταιρίας.

9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • 9.1. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο εκτός του ελέγχου της, το πρόγραμμα «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» δεν είναι σε θέση να παράσχει τις υπηρεσίες του.
 • 9.2. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί υπηρεσίες παρεχόμενες από το «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» κατά την απόλυτη κρίση της, οποτεδήποτε.
 • 9.3. Οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης και βρίσκονται αναρτημένοι σε πλήρη ανάλυση στην ιστοσελίδα www.mekarta.gr και το Μέλος οφείλει να συμμορφώνεται απολύτως με αυτούς.
 • 9.4. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με το πρόγραμμα «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.
 • 9.5. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης θεωρείται αποδεκτή ως υπογεγραμμένο έγγραφο.
 • 9.6. Ο κωδικός αναγνώρισης που περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό έντυπο (αίτηση εγγραφής ή και ανανέωσης) είναι επαρκής για την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα και της αυθεντικότητας του εγγράφου.

Η «MPD CLUB Α.Ε.» είναι ο διακριτικός τίτλος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜ ΠΙ ΝΤΙ ΚΛΑΜΠ Ανώνυμη Εταιρία προώθησης πωλήσεων, δημοσίων σχέσεων, παροχής υπηρεσιών και επιχειρηματικών συμβουλών, μελέτης και ανάπτυξης».